Kursy walut

Kurs waluty (kurs walutowy) to cena waluty wyrażona w innej walucie, stosowana w obrocie na rynku walutowym. Mówimy na przykład, że kurs jena to 0,033723 zł, czyli tyle w złotówkach wart jest jeden jen (1 JPY=0,033723 zł). Przy takich niskich kursach używa się raczej ceny za 100 jednostek monetarnych, a więc kurs określa się tak: 100 JPY = 3,3723 zł.

Skoro mówimy o rynku walutowym, to istnieje zjawisko podaży i popytu na daną walutę, a te zależą od wielu czynników. Najważniejszy jest bilans płatniczy między krajami, na który wpływają obroty handlowe, w tym także wymiana usług, inwestycje, ruch ludności (turystyczny i zarobkowy). Drugi ważny czynnik to polityka walutowa danego kraju, która określa rodzaj (lub rodzaje) kursu walutowego stosowanego w obrocie.

Kursy walut spełniają różne funkcje, z których najważniejsza jest funkcja cenotwórcza. Kurs waluty  ma wpływ na ceny w gospodarce krajowej, co przekłada się na gospodarkę światową. Wpływ ten jest tym większy, im bardziej postępuje liberalizacja handlu i rośnie ruch ludności. Funkcja informacyjna kursów walut to wykorzystanie ich przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, a szerzej w zarządzaniu państwem, przedsiębiorstwem lub innymi instytucjami gospodarczymi. Kurs waluty może być regulatorem wymiany, jeśli ceny i koszty dóbr ustalane są w różnej walucie.

Kursy walutowe mogą być instrumentem polityki gospodarczej państwa, jeśli władze mają narzędzia dające możliwość wpływania na kurs poprzez kreowanie określonych tendencji zmian. Zróżnicowanie kursów walutowych w czasie i miejscu pozwala na prowadzenie gier finansowych  na rynku walutowym. Na koniec kursy walut pozwalają na porównanie gospodarek różnych krajów, wartości firm, dochodów, które obliczane są w różnych walutach, zazwyczaj krajowych.

Rodzaje kursów walutowych:

  • bez własnej waluty – dolaryzacja, czyli przyjecie obcej waluty (np. euro w Kosowie) lub unia walutowa (euro w Unii Europejskiej),
  • izba walutowa – sztywne kursy walut w danym kraju, zwykle narzędzie walki z hiperinflacją,
  • stabilizowane kursy walutowe,
  • pełzający kurs stały, dostosowywany okresowo wg stałej stopy procentowej,
  • kurs stały – stała relacja ceny w stosunku do innej waluty,
  • kurs zbliżony do pełzającego – małe wahania w relacji do dłuższego trendu,
  • kurs stały w przedziale wahań – kształtowany ze swoboda ograniczoną widełkami (15%),
  • kurs płynny – rynek kształtuje cenę waluty na poziomie równowagi popytu i podaży,
  • kurs całkowicie płynny.

Klasyfikacja rodzajów kursów zmieniała się w czasie, a przedstawiona powyżej została przyjęta przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2010 roku  (IMF 2010).

Zmiany kursów sztywnych są skokowe: dewaluacja (spadek wartości waluty) i rewaluacja (wzrost wartości waluty). W przypadku kursów płynnych spadek wartości waluty to deprecjacja, natomiast wzrost to aprecjacja.

Zmiana kursu – czynniki

Na wysokość kursu waluty oraz zmianę kursu mają wpływ czynniki ekonomiczne, polityczne i psychologiczne. Czynniki ekonomiczne to popyt i podaż walut obcych na rynku krajowym, różnice stóp procentowych oraz inflacji w kraju i za granicą, polityka walutowa i stan gospodarki danego kraju. Czynniki polityczne to sytuacja międzynarodowa, lokalne konflikty itp. Czynniki psychologiczne to oczekiwania wobec przyszłego stanu gospodarki, ocena działań rządów w zakresie polityki gospodarczej i przewidywanych skutków, subiektywne postrzeganie waluty i gospodarki danego kraju przez uczestników rynku walutowego.

Investing.comTabele Kursów Walut są obsługiwane przez Investing.com Polska.